DE

INFORMACJA DOTYCZĄCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dziękujemy za rozmowę z pracownikiem albo przedstawicielem spółki PerMont GmbH. Otrzymałeś link (odnośnik) do niniejszej podstrony (www.permont.eu/pl/tel) w związku z prowadzoną z Tobą rozmową telefoniczną na potrzeby procesu rekrutacji. Wzięcie udziału w procesie rekrutacji jest możliwe tylko wtedy gdy podasz nam swoje prawdziwe dane osobowe niezbędne dla procesu rekrutacyjnego.

W PerMont GmbH dbamy o Twoje dane osobowe. Dowiedz się jak to robimy, jakie uprawnienia Ci przysługują, z kim możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych. Dowiedz się także kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji w którym zdecydowałeś(aś) się wziąć udział.

Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), a zwłaszcza artykuł 13 RODO.

1. Administratorem podanych przez Ciebie Danych Osobowych jest PerMont GmbH Personaldienstleistungen für Industrie und Handwerk – spółka zarejestrowana według prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech pod adresem: Schleussnerstr. 56, 63263 Neu-Isenburg, info@permont.eu  (dalej jako: „Administrator”);
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dsb@permont.eu;
3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe które podałeś naszemu pracownikowi albo przedstawicielowi w rozmowie telefonicznej, osobistej i/lub w inny sposób;
4. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Oznacza to, nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym nie będzie możliwe;
5. Przetwarzamy, albo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
a) wysłania Tobie odnośnika do informacji którą właśnie czytasz realizując tym samym ciążący na nas obowiązek prawny z art. 13 RODO i uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator (np. info@permont.eu i innych) – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o ofertach pracy i procesie rekrutacji, udzielania odpowiedzi na zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, względnie realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kontaktu i korespondencji (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) prowadzenia procesu rekrutacji samodzielnie albo na zlecenie podmiotów trzecich wskazanych w pkt 6 lit. a-b poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy);
d) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:
a) na rzecz których Administrator prowadzi proces rekrutacyjny:
RenoMax Bau GmbH – spółka zarejestrowana według prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech pod adresem: Hanauer Landstrasse 258-260, 60314 Frankfurt am Main;
Bau Wehner GmbH – spółka zarejestrowana według prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech pod adresem: Adam-Opel-Str. 9-11, 60386 Frankfurt am Main;
b) świadczące usługi wspierające proces rekrutacyjny i szkoleniowy oraz przygotowania kandydatów do pracy (przy czym co do zasady usługi te realizuje sam Administrator);
c) dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi portalu Permont;
d) świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
e) świadczące dla Administratora usługi prawne, kadrowe, księgowe i inne podobne – na mocy stosownych porozumień, w tym w przypadku gdy jest to konieczne – umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych;
7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres ciągłego procesu rekrutacyjnego – nie dłuższego niż 6 miesięcy oraz przez czas niezbędny dla zabezpieczenia prawa do obrony roszczeń z procesu rekrutacyjnego (termin przedawnienia roszczeń);
8. W granicach przepisów prawa (w tym RODO) masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych, (6) wycofania się z procesu rekrutacji. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi na adres e-mail: info@permont.eu;
9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora mailowo na adres info@permont.eu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Niniejsza informacja została przygotowana na potrzeby pierwszego kontaktu w postaci rozmowy telefonicznej. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajdziesz na stronie www.permont.eu/pl/dane-osobowe.

lat
15

lat doświadczenia
w niemieckiej branży budowlanej

realizacje
125

pracowników budowlanych

pracownicy
120

zrealizowanych inwestycji

PerMont GmbH
Schleussnerstr. 56
63263 Neu-Isenburg
PL +48 77 70 70 730
DE +49 6102 3686 111
e-mail: info@permont.eu