DE

INFORMACJA DOTYCZĄCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 W PerMont GmbH dbamy o Twoje dane osobowe. Dowiedz się jak to robimy, jakie uprawnienia Ci przysługują, z kim możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych. Dowiedz się także kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji w którym zdecydowałeś(aś) się wziąć udział.

Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), a zwłaszcza artykuł 13 RODO.

 1. Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Być może trafiłeś na niniejszą podstronę ze strony Internetowej Permont, być może z wiadomości e-mail, a być może zostałeś tutaj odesłany przez przedstawiciela ww. spółki. Jeśli zatem masz wątpliwości czy niniejsza informacja wyczerpuje odpowiedź na pytanie dotyczące Twoich danych  – zawsze możesz skontaktować się z Administratorem kierując zapytanie na wskazane poniżej dane. Najprostszą formą kontaktu z Administratorem jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@permont.eu;
 2. Administratorem podanych przez Ciebie Danych Osobowych jest PerMont GmbH Personaldienstleistungen für Industrie und Handwerk – spółka zarejestrowana według prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech pod adresem: Schleussnerstr. 56, 63263 Neu-Isenburg, info@permont.de (dalej jako: „Administrator”);
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dsb@permont.eu;
 4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe – tylko wtedy gdy sam podasz je nam dobrowolnie:
  1. wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy, i/lub
  2. wysyłając e-mail na adres info@permont.eu albo inny e-mail podany na stronie, i/lub,
  3. przekazując informację naszemu pracownikowi albo przedstawicielowi w rozmowie telefonicznej, osobistej i/lub w inny sposób;
 5. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Oznacza to, nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z formularza kontaktowego albo wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym nie będzie możliwe. Proces rekrutacyjny wymaga bowiem podania przez Ciebie niezbędnych danych osobowych;
 6. Przetwarzamy, albo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
  1. wysłania Tobie odnośnika do informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, realizując tym samym ciążący na nas obowiązek prawny z art. 13 RODO i uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator (np. info@permont.eu i innych) – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o ofertach pracy i procesie rekrutacji, udzielania odpowiedzi na zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, względnie realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kontaktu i korespondencji (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. prowadzenia procesu rekrutacji samodzielnie albo na zlecenie podmiotów trzecich wskazanych w pkt 7 lit. a-b poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy);
  4. świadczenia usługi newslettera i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. rozpatrzenia reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. W zależności od tego jakie dane udostępniłeś Administratorowi i z jakich usług korzystasz (np. proces rekrutacji) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:

  a) na rzecz których Administrator prowadzi proces rekrutacyjny:

  – RenoMax Bau GmbH – spółka zarejestrowana według prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech pod adresem: Hanauer Landstrasse 258-260, 60314 Frankfurt am Main;

  – Bau Wehner GmbH – spółka zarejestrowana według prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech pod adresem: Adam-Opel-Str. 9-11, 60386 Frankfurt am Main;

  b) świadczące usługi wspierające proces rekrutacyjny i szkoleniowy oraz przygotowania kandydatów do pracy (przy czym co do zasady usługi te realizuje sam Administrator);

  c) dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi portalu Permont;

  d) świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;

  e) świadczące dla Administratora usługi prawne, kadrowe, księgowe i inne podobne – na mocy stosownych porozumień, w tym w przypadku gdy jest to konieczne – umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych;

 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres który Administrator podaje każdorazowo przy pozyskiwaniu danych, a przypadku braku podania tego okresu – przez okres niezbędny dla wykonania umowy, realizacji usługi, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda – wówczas dane nie będą przechowywane po wycofaniu tej zgody, poza przypadkami szczególnymi wskazanymi w RODO;
 9. W granicach przepisów prawa (w tym RODO) masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych, (6) wycofania się z procesu rekrutacji. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi na adres e-mail: info@permont.eu;
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora mailowo na adres info@permont.eu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
lat
15

lat doświadczenia
w niemieckiej branży budowlanej

realizacje
125

pracowników budowlanych

pracownicy
120

zrealizowanych inwestycji

PerMont GmbH
Schleussnerstr. 56
63263 Neu-Isenburg
PL +48 77 70 70 730
DE +49 6102 3686 111
e-mail: info@permont.eu